Divisional Meeting on Colloid and Interface Chemistry - Chairperson Index

Scientific Program
Day Chair Start Time End Time
09/11 Hideki MATSUOKA 2S01 13:45 2S02 14:45
09/11 Junichi KURAWAKI 2S03 14:45 2S03 15:45
09/11 Akihisa SHIOI 2S04 16:00 2S04 16:50
09/11 Takahiro OHKUBO 2S05 16:50 2S05 17:40
09/10 Wataru KURASHIGE 1A01 10:00 1A03 11:00
09/10 Kosuke SUGAWA 1A04 11:00 1A05 11:40
09/10 Ryota SATO 1A07 13:00 1A09 14:00
09/10 Akiko KAMINAGA 1A10 14:00 1A12 15:00
09/10 Hiroaki OKAMURA 1A13 15:00 1A15 16:00
09/10 Hirobumi SHIBATA 1A16 16:00 1A18 17:00
09/11 Hiroyuki SHINTO 2A01 09:10 2A02 10:10
09/11 Toshiyuki NOMURA 2A03 10:10 2A05 11:20
09/11 Hiroyuki SHINTO 2A06 11:20 2A06 11:50
09/12 Junpei YAMANAKA 3A01 09:00 3A03 10:00
09/12 Emiko MOURI 3A04 10:00 3A06 11:00
09/12 Hiroshi FUDOUZI 3A07 11:00 3A09 12:00
09/10 Ueda TAKEHIKO 1B02 10:20 1B04 11:20
09/10 Yasuro NIIDOME 1B05 11:20 1B06 12:00
09/10 Manabu ISHIZAKI 1B07 13:00 1B08 13:40
09/10 Yasuyuki KIMURA 1B09 13:40 1B11 14:40
09/10 Takaaki TSURUOKA 1B12 14:40 1B14 15:40
09/10 Rie MAKIURA 1B15 15:40 1B17 16:40
09/11 Junichi KURAWAKI 2B01 09:00 2B01 09:30
09/11 Yonezawa TETSU 2B02 09:30 2B03 10:20
09/11 Yasuro NIIDOME 2B04 10:20 2B05 11:10
09/11 Bashir Ahmmad ARIMA 2B06 11:10 2B07 12:00
09/12 Masahiko ISHII 3B01 09:00 3B03 10:00
09/12 Yoshiko TAKENAKA 3B04 10:00 3B05 10:40
09/12 Yoshiko TAKENAKA 3B06 10:40 3B06 11:00
09/12 Yasuya NAKAYAMA 3B07 11:00 3B07 11:20
09/12 Yasuya NAKAYAMA 3B08 11:20 3B08 11:40
09/10 Satoaki ONITSUKA 1C01 10:00 1C02 10:40
09/10 Atsushi KONDO 1C03 10:40 1C05 11:40
09/10 Hidetaka NORITOMI 1C06 11:40 1C06 12:00
09/10 Hidetaka NORITOMI 1C07 13:00 1C09 14:00
09/10 Ohba TOMONORI 1C10 14:00 1C12 15:00
09/10 Shin-Ichi NAYA 1C13 15:00 1C15 16:00
09/10 Taku IIYAMA 1C16 16:00 1C18 17:00
09/11 Tatsuya KAMEYAMA 2C01 09:00 2C03 10:00
09/11 Hirofumi KANOH 2C04 10:00 2C06 11:00
09/11 Sumio OZEKI 2C07 11:00 2C09 12:00
09/12 Kenichi SAKAI 3C01 09:00 3C03 10:00
09/12 Akinobu YAMAGUCHI 3C04 10:00 3C06 11:00
09/12 Nonomura YOSHIMUNE 3C07 11:00 3C09 12:00
09/12 Naoyuki ISHIDA 3C10 12:00 3C11 12:40
09/10 Tsuyoshi SAWADA 1D01 10:00 1D01 10:20
09/10 Takeshi SERIZAWA 1D02 10:20 1D03 11:00
09/10 Tsuyoshi SAWADA 1D04 11:00 1D05 11:40
09/10 Yutaka TAKAHASHI 1D07 13:00 1D09 14:00
09/10 Hiroki MATSUBARA 1D10 14:30 1D12 16:00
09/10 Takanori TAKIUE 1D13 16:00 1D14 17:00
09/11 Yuji YAMASHITA 2D01 09:00 2D03 10:00
09/11 Tomokazu YOSHIMURA 2D04 10:00 2D06 11:00
09/11 Ryo MURAKAMI 2D07 11:00 2D09 12:00
09/12 Rie KAKEHASHI 3D01 09:00 3D03 10:00
09/12 Youhei KAWABATA 3D04 10:00 3D06 11:00
09/12 Kenichi SAKAI 3D07 11:00 3D10 12:20
09/10 Hidemi IYOTA 1E01 10:00 1E03 11:00
09/10 Hitoshi MATSUKI 1E04 11:00 1E06 12:00
09/10 Masumi VILLENEUVE 1E07 13:00 1E09 14:00
09/10 Atsuhiro FUJIMORI 1E10 14:00 1E12 15:00
09/10 Jun-Ichi KADOKAWA 1E13 15:00 1E15 16:00
09/10 Takahiko BAN 1E16 16:00 1E18 17:00
09/11 Hideki MATSUOKA 2E01 09:00 2E03 10:00
09/11 Ryugo TERO 2E04 10:00 2E06 11:00
09/11 Hiromichi NAKAHARA 2E07 11:00 2E09 12:00
09/12 Satoaki ONITSUKA 3E01 09:00 3E03 10:00
09/12 Narita TAKAYUKI 3E04 10:00 3E06 11:00
09/12 Yosuke IMAI 3E07 11:00 3E08 11:40
09/10 Eri YOSHIDA 1F01 10:00 1F03 11:00
09/10 Kazuma YASUHARA 1F04 11:00 1F06 12:00
09/10 Janice B. RABOR 1F07 13:00 1F09 14:00
09/10 Shinya MAENOSONO 1F10 14:00 1F12 15:00
09/10 Masami KAWAGUCHI 1F13 15:00 1F15 16:00
09/10 Atom HAMASAKI 1F16 13:30 P189 16:40