Divisional Meeting on Interface Chemistry - Chairperson Index

Scientific Program
Day Chair Start Time End Time
9/18 MIWA Tetsuya 2S01 14:50 2S01 15:40
9/18 KURIHARA Kazue 2S02 15:40 2S02 16:30
9/17 TAKEDA Shin-Ichi 1A10 13:20 1A12 14:20
9/17 YUJI Sakai 1A13 14:20 1A14 15:00
9/17 HATTA Ichiro 1A15 15:20 1A17 16:20
9/17 BAN Sadanori 1A18 16:20 1A20 17:20
9/17 TAMURA Takamitsu 1A21 17:20 1A23 18:20
9/18 HIGASHITANI Ko 2A01 9:00 2A03 10:00
9/18 MATSUOKA Hideki 2A04 10:00 2A06 11:00
9/18 ISHIDA Naoyuki 2A07 11:00 2A09 12:00
9/19 OSHITANI Jun 3A01 9:00 3A03 10:20
9/19 ISHIDA Naoyuki 3A04 10:20 3A05 11:30
9/19 SAKAI Hideki 3A06 11:30 3A07 12:30
9/17 SHIRAHATA Naoto 1B01 9:00 1B02 10:00
9/17 TETSU Yonezawa 1B03 10:00 1B04 11:00
9/17 MASUDA Yoshitake 1B05 11:00 1B06 12:00
9/17 TETSU Yonezawa 1B07 13:20 1B09 14:20
9/17 MURAMATSU Atsushi 1B10 14:40 1B12 15:40
9/17 MAENOSONO Shinya 1B13 15:40 1B15 16:40
9/17 MATSUSHITA Sachiko 1B16 16:40 1B19 18:00
9/19 KONNO Mikio 3B01 9:00 3B03 10:00
9/19 MAKINO Kimiko 3B04 10:00 3B07 11:20
9/19 TAKESHI Serizawa 3B08 11:20 3B11 12:40
9/17 KANDORI Kazuhiko 1C10 13:20 1C12 14:20
9/17 HARADA Masafumi 1C13 14:20 1C15 15:20
9/17 KAWAI Takeshi 1C16 15:20 1C18 16:20
9/17 AKUTAGAWA Tomoyuki 1C19 16:20 1C21 17:20
9/17 OYAMA Noboru 1C22 17:20 1C23 18:00
9/18 TSUJI Masaharu 2C01 9:00 2C04 10:20
9/18 TSUKASA Torimoto 2C05 10:20 2C08 11:40
9/19 YAMAGUCHI Tomohiko 3C01 9:00 3C02 10:00
9/19 KOBAYASHI Motoyoshi 3C07 11:00 3C09 12:00
9/19 KAKIUCHI Takashi 3C10 12:00 3C12 13:00
9/17 MORI Shigeyuki 1D01 9:00 1D02 10:00
9/17 HACHIYA Kazuaki 1D03 10:00 1D05 11:20
9/17 OHSHIMA Hiroyuki 1D06 11:20 1D08 12:40
9/17 HIGASHITANI Ko 1D09 13:20 1D11 14:30
9/17 KANOH Hirofumi 1D12 14:30 1D14 15:30
9/17 SUZUKI Takaomi 1D15 15:30 1D17 16:30
9/17 KITTAKA Shigeharu 1D18 16:30 1D20 17:30
9/17 TAKAHIRO Ueda 1D21 17:30 1D23 18:30
9/18 MIZUKAMI Masashi 2D01 9:00 2D04 10:20
9/18 YAMADA Shinji 2D05 10:20 2D08 11:50
9/19 MATSUDA Ryotaro 3D01 9:00 3D03 10:00
9/19 TANAKA Hideki 3D04 10:00 3D07 11:20
9/19 KURODA Yasushige 3D08 11:20 3D11 12:40
9/17 INOUE Tohru 1E01 9:00 1E03 10:00
9/17 MURATA Mamoru 1E04 10:00 1E06 11:00
9/17 MAEDA Hiroshi 1E07 11:00 1E09 12:00
9/17 MURAKAMI Kiyofumi 1E10 13:20 1E11 14:10
9/17 石黒 宗秀 1E12 14:10 1E14 15:10
9/17 KAMEYAMA Keiichi 1E15 15:10 1E17 16:10
9/17 MORIYAMA Yoshiko 1E18 16:10 1E20 17:10
9/17 SAKAI Takaya 1E21 17:10 1E23 18:10
9/18 ARATONO Makoto 2E01 9:00 2E03 10:20
9/18 IIMURA Ken-Ichi 2E04 10:20 2E06 11:40
9/18 MATSUKI Hitoshi 2E07 11:40 2E08 12:30
9/19 TAKISAWA Noboru 3E01 9:00 3E03 10:00
9/19 MURAMATSU Atsushi 3E04 10:00 3E06 11:00
9/19 SUSUMU Kitagawa 3E07 11:00 3E08 11:40
9/19 NAKANISHI Takashi 3E09 11:40 3E10 12:20
9/17 VILLENEUVE Masumi 1F01 9:00 1F03 10:00
9/17 FUJIMORI Atsuhiro 1F04 10:00 1F06 11:00
9/17 YAMANAKA Michio 1F07 11:00 1F09 12:00
9/17 YOSHII Noriyuki 1F10 13:20 1F13 14:50
9/17 TAMAI Nobutake 1F14 14:50 1F17 16:10
9/17 UENO Masaharu 1F18 16:10 1F20 17:10
9/17 MATSUKI Hitoshi 1F21 17:10 1F23 18:10
9/18 HAGA Masa-Aki 2F01 9:00 2F03 10:00
9/18 IKEDA Norihiro 2F04 10:00 2F07 11:30
9/19 HAYAMI Yoshiteru 3F01 9:00 3F03 10:00
9/19 NAKAHARA Hiromichi 3F04 10:00 3F07 11:20
9/19 MATSUOKA Hideki 3F08 11:20 P161 15:30