The 61th Divisional Meeting on Interface Chemistry - Chairperson Index

Scientific Program
Day Chair Start Time End Time
9/7 Niidome YASURO 1A01 9:00 1A03 10:00
9/7 Hideki NABIKA 1A04 10:00 1A06 11:00
9/7 Hideki SAKAI 1A07 11:00 1A09 12:00
9/7 Hitoshi MATSUKI 1A10 13:00 1A12 14:00
9/7 Norihiro IKEDA 1A13 14:00 1A14 14:40
9/7 Kazue KURIHARA 1A15 14:40 1A16 15:20
9/8 Hiroki MATSUBARA 2A01 9:10 2A02 9:50
9/8 Ryo AKIYAMA 2A03 9:50 2A06 11:10
9/8 Ko OKUMURA 2A07 11:10 2A08 11:50
9/8 Jun-Ichi KIKUCHI 2A09 13:00 2A12 14:20
9/9 Takahiro OHKUBO 3A01 9:10 3A03 10:15
9/9 Izumi ICHINOSE 3A04 10:25 3A06 11:25
9/9 Takahiro OHKUBO 3A07 11:25 3A07 11:45
9/7 Kazuhiko KANDORI 1B01 9:00 1B03 10:00
9/7 Shinya MAENOSONO 1B04 10:00 1B06 11:00
9/7 Atsushi MURAMATSU 1B07 11:00 1B10 12:20
9/7 Kiyoshi KANIE 1B11 13:00 1B14 14:20
9/7 Yukihide SHIRAISHI 1B15 14:20 1B18 15:40
9/7 Takashi TAKEI 1B19 16:00 1B21 17:00
9/7 Tetsu YONEZAWA 1B22 17:00 1B24 18:00
9/8 Minoru MIYAHARA 2B01 9:00 2B04 10:20
9/8 Takashi KANBARA 2B05 10:20 2B08 11:40
9/9 Yutaka KUWAHARA 3B01 9:00 3B03 10:00
9/9 Katsuaki KONISHI 3B04 10:00 3B06 11:00
9/9 Makoto YUASA 3B07 11:00 3B09 12:00
9/9 Toshihiro TOMINAGA 3B10 13:00 3B13 14:20
9/7 Yuji OOISHI 1C01 9:00 1C04 10:20
9/7 Torimoto TSUKASA 1C05 10:20 1C08 11:40
9/7 Akira MATSUMOTO 1C09 13:00 1C12 14:20
9/7 Masatsugu SHIMOMURA 1C13 14:20 1C15 15:20
9/8 Naoto SHIRAHATA 2C01 9:00 2C03 10:00
9/8 Takashi NAKANISHI 2C04 10:00 2C05 10:40
9/8 Shigeru DEGUCHI 2C06 10:40 2C08 11:40
9/8 Junichi KURAWAKI 2C09 13:00 2C11 14:00
9/9 Daisuke NAGAO 3C01 9:00 3C03 10:00
9/9 Masakatsu YONESE 3C04 10:00 3C06 11:00
9/9 Yasuyuki KIMURA 3C07 11:00 3C09 12:00
9/9 Keisuke MATSUOKA 3C10 13:00 3C13 14:20
9/7 Akio OHTA 1D01 9:00 1D03 10:00
9/7 Ryo ISHIGURO 1D04 10:00 1D06 11:00
9/7 Hiroki MATSUBARA 1D07 11:00 1D10 12:20
9/7 Kenichi SAKAI 1D11 13:00 1D14 14:20
9/7 Masa-Aki MORIKAWA 1D15 14:20 1D18 15:50
9/7 Youichi TAKATA 1D19 16:00 1D21 17:00
9/7 Rie KAKEHASHI 1D22 17:00 1D24 18:00
9/8 Takeshi KAWAI 2D01 9:00 2D03 10:00
9/8 Koji TSUCHIYA 2D04 10:00 2D06 11:00
9/8 Tadashi KATO 2D07 11:00 2D08 11:50
9/8 Masashi KUNITAKE 2D09 13:00 2D12 14:20
9/9 Kenji ARAMAKI 3D01 9:00 3D03 10:00
9/9 Sumio OZEKI 3D04 10:00 3D06 11:00
9/9 Tohru INOUE 3D07 11:00 3D10 12:20
9/9 Makio IWAHASHI 3D11 13:00 3D14 14:20
9/7 Ken-Ichi IIMURA 1E01 9:00 1E03 10:00
9/7 Atsuhiro FUJIMORI 1E04 10:00 1E06 11:10
9/7 Yoshiteru HAYAMI 1E07 11:10 1E09 12:10
9/7 Takamitsu TAMURA 1E10 13:00 1E13 14:20
9/7 Mutsuyoshi MATSUMOTO 1E14 14:20 1E17 15:40
9/7 Kei MURAKOSHI 1E18 16:00 1E20 17:00
9/7 Hiroki MATSUBARA 1E21 17:00 1E22 17:40
9/8 Nobutake TAMAI 2E01 9:00 2E03 10:00
9/8 Masaharu UENO 2E04 10:00 2E06 11:00
9/8 Michiko KODAMA 2E07 11:00 2E09 12:00
9/8 Hideya KAWASAKI 2E10 13:00 2E13 14:20
9/9 Norihiro IKEDA 3E01 9:00 3E03 10:00
9/9 Hideki MATSUOKA 3E04 10:00 3E06 11:00
9/9 Masumi VILLENEUVE 3E07 11:00 3E09 12:00
9/9 Michio YAMANAKA 3E10 13:00 3E13 14:20
9/7 Tetsu YONEZAWA 1F01 9:00 1F04 10:20
9/7 Hidetaka NANAO 1F05 10:20 1F08 11:40
9/7 Yutaka KUWAHARA 1F09 13:00 1F12 14:20
9/7 Takanori TAKIUE 1F13 14:20 1F16 15:40
9/7 Kaoru TSUJII 1F17 16:00 1F19 17:00
9/7 Toshinori MORI 1F20 17:00 1F22 18:00
9/8 Yasushige KURODA 2F01 9:00 2F03 10:00
9/8 Katsumi KANEKO 2F04 10:00 2F06 11:00
9/8 Hideki TANAKA 2F07 11:00 2F09 12:00
9/8 Noboru TAKISAWA 2F10 13:00 P184 18:10